مدلى براى تخمين هزينه‌ عمليات توليدى در معادن روباز

دانشجوى کارشناسى ارشد استخراج معدن دانشگاه تربيت مدرس طى پژوهشى مدلى براى تخمين هزينه‌هاى ماشين‌آلات عمليات توليدى در معادن روباز ارائه کرد. هزينه‌هاى سرمايه‌اى و عملياتى از عوامل موثر در امکان‌سنجى پروژه‌هاى معدنى هستند.

دانشجوى کارشناسى ارشد استخراج معدن دانشگاه تربيت مدرس طى پژوهشى مدلى براى تخمين هزينه‌هاى ماشين‌آلات عمليات توليدى در معادن روباز ارائه کرد. هزينه‌هاى سرمايه‌اى و عملياتى از عوامل موثر در امکان‌سنجى پروژه‌هاى معدنى هستند.

مدلى براى تخمين هزينه‌ عمليات توليدى در معادن روباز

جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸  ۰ نظر   ۲۲۶ بازدید

دانشجوى کارشناسى ارشد استخراج معدن دانشگاه تربيت مدرس طى پژوهشى مدلى براى تخمين هزينه‌هاى ماشين‌آلات عمليات توليدى در معادن روباز ارائه کرد. هزينه‌هاى سرمايه‌اى و عملياتى از عوامل موثر در امکان‌سنجى پروژه‌هاى معدنى هستند. عمليات معدن‌کارى روباز به چهار بخش چالزنى، آتشبارى، بارگيرى و باربرى تقسيم مى‌شود.مهندس على لشگرى ضمن بيان اين مطلب گفت: هزينه‌هاى بارگيرى و باربرى بيش از نيمى از هزينه‌هاى عملياتى در معادن روباز را به خود اختصاص مى‌دهند. از اين رو انتخاب صحيح ناوگان ترابرى از اهميت ويژه‌اى برخوردار است. وى افزود: انتخاب ناوگان ترابرى شامل سه فعاليت انتخاب نوع ناوگان، انتخاب مدل ماشين‌آلات و انتخاب تعداد آن‌هاست. ناوگان شاول و کاميون متداول‌ترين ناوگان ترابرى در معادن روباز است. از اين رو در اين پژوهش با فرض استفاده از شاول و تراک، به انتخاب نوع و اندازه هر يک از ماشين‌آلات پرداخته شد. اين انتخاب با استفاده از مدل‌سازى غير خطى رياضى و با در نظر گرفتن تابع هدف کمينه‌سازى قيمت تمام شده هر ساعت عمليات بارگيرى و باربرى انجام شد. لشگرى در ادامه به تشريح مدل ارائه شده پرداخت و گفت: در مدل مذکور فرض بر همگن بودن ناوگان ترابرى (يکسان بودن مدل تمام شاول‌هاى انتخاب شده و استفاده از يک نوع کاميون) است. چهار متغير موجود در مدل، اندازه و تعداد شاول‌ها و کاميون‌هاى مورد نياز هستند و در مجموع 9 محدوديت مختلف بر مدل مساله حاکم است. همچنين کاربرد مدل ايجاد شده در يک معدن فرضى مورد بررسى قرار گرفت. تا حد امکان سعى شد متغيرهاى ديگر موثر بر اين انتخاب به صورت توابعى رياضى از چهار متغير اصلى بيان شوند. ازاين رو بايد متغيرهايى چون هزينه‌هاى سرمايه‌اى و عملياتى هر يک از ماشين‌آلات به صورت توابعى از ظرفيت آن‌ها بيان شوند. وى افزود: به اين منظور مدلى براى تخمين هزينه‌هاى سرمايه‌اى، عملياتى و اجزاى هزينه‌هاى عملياتى ماشين‌آلات متداول بارگيرى و باربرى، شامل شاول کابلى، شاول هيدروليکى، لودر چرخ لاستيکى، کج بيل و کاميون معدنى يکپارچه ارائه شد. اين مدل شامل توابع از نوع يک متغيره نمايى و چند متغيره خطى است. به دليل وجود هم‌خطى قابل توجه بين متغيرهاى مستقل، پيش از انجام تحليل چند متغيره از روش آناليز اجزاى اصلى براى رفع اين هم‌خطى استفاده شد. لشگرى در پايان تاکيد کرد: مقايسه مقادير تخمين زده شده توسط مدل و مقادير واقعى بيانگر خطايى کمتر از 10 درصد در اکثر روابط چند متغيره است که نشان مى‌دهد از اين مدل مى‌توان براى تخمين هزينه‌هاى سرمايه‌اى، عملياتى و اجزاى هزينه عملياتى در مراحل پيش امکان‌سنجى و امکان‌سنجى پروژه استفاده کرد. گفتنى است اين پژوهش با راهنمايى دکتر احمدرضا صيادى عضو هيات علمى دانشگاه انجام شد

دیدگاه خود را بیان کنید